ૐ Spirits Before Christmas ૐ

Το πνεύμα των Χριστουγέννων βοηθάει όλους μας να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι!! Γι’αυτό λοιπόν και εμείς μοιράζουμε όμορφη μουσική για το πνεύμα και το νου πρίν τους καλικάντζαρους!! 😋😁🙏 Μια τελευταία τελετή ψυχοθεραπείας πριν τα Χριστούγεννα και τον επόμενο δημιουργικό χρόνο!!!!!
 
🔵 Psytribe
https://soundcloud.com/kostas-psytribe
https://www.facebook.com/Psytribe-120827854790034/
 
💠 SiaNa MeLody
https://soundcloud.com/siana-melody
https://www.facebook.com/siana.melody88/
 
🔶 The Freak
https://www.facebook.com/The-fReAk-1483489218533008/
 
🔷 Indigo
https://soundcloud.com/indigogeorgestavrou
https://www.facebook.com/Indigopsymusic/
 
🔴 Dopenik
https://soundcloud.com/snoop420
https://www.facebook.com/tomi.nik.33
 
🔘 Djane Zefi
https://soundcloud.com/roulita6com
https://www.facebook.com/roulita6/
 
◼️Entrance : 5€ +beer 🔳